Nasze zbiory

Ośrodek Audiowizualny
kard. Bolesław Kominek
ks.  prof. Jan Krucina
ks.  inf. dr Karol Milik
ks. prof.  Piotr Nitecki
ks. prof. Józef Majka

W skład zbioru wchodzi przede wszystkim zespół obejmujący materiały audiowizualne i fotograficzne Ośrodka Audiowizualnego przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Ośrodek Audiowizualny, prowadzony przez ponad czterdzieści lat przez ks. Jerzego Rasiaka, dokumentował wydarzenia we Wrocławiu począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. W skład zbioru wchodzą ponadto nieopracowywane dotąd materiały z archiwów prywatnych dotyczące wrocławskich przedstawicieli Kościoła i myślicieli przede wszystkim z zakresu katolickiej nauki społecznej: kard. Bolesława Kominka, ks. prof. Józefa Majki, ks. prof. Jana Kruciny i ks. prof. Piotra Niteckiego. Ponadto w skład zbioru wchodzą także inne materiały, których zakres merytoryczny będzie mógł być rozpoznany dopiero w wyniku prac archiwalnych związanych z proponowanym projektem. Materiały te nie są obecnie udostępniane użytkownikom, badaczom i dziennikarzom.   

zaangażowani w projekt


logo_obserwatorium

Fundacja Obserwatorium Społeczne

Obserwatorium Społeczne to chrześcijański think-tank, który stawia sobie za cel analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Służyć ma stawianiu diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany w duchu spotkania ze światem. Refleksje i działania OBSERWATORIUM SPOŁECZNEGO mają wzmacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa. Jak napisał papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium: współczesne peryferia, czyli nowe środowiska społeczno-kulturowe są dla Kościoła wyzwaniem do ich poznania oraz podjęcia dialogu w duchu poszanowania godności każdego człowieka. Struktury kościelne mają stawać się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania, niż do zachowania stanu rzeczy. Aby nauczanie Kościoła stało się dojrzalsze, winien on korzystać także z nauk społecznych, których konkretne wskazówki pomagają mu pełnić misję zleconą przez Chrystusa (por. EG 27, 30, 40).


Ważnym elementem aktywności Obserwatorium Społecznego jest promocja myśli społecznej Kościoła oraz formacja i edukacja społeczeństwa według zasad proponowanych przez katolicką naukę społeczną.

Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski w homilii podczas ingresu do katedry wrocławskiej 16 czerwca 2013 r. powiedział: „W zaangażowaniu na rzecz człowieka drogowskazem jest społeczna nauka Kościoła, która nie jest jakimś dodatkiem, ale integralną częścią doktryny Kościoła. Ufam, że tu, we Wrocławiu, (…) odzyska ona swój dawny blask i stanowić będzie ważną inspirację w poszukiwaniu takich rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych, które najlepiej służyć będą dobru wspólnemu naszej Ojczyzny”.

I właśnie do wypełnienia tego zadania Arcybiskup Józef Kupny dnia 19 marca 2015 r. we Wrocławiu ustanowił Fundację Obserwatorium Społeczne.

Obserwatorium Społeczne sięga do tradycji wrocławskich nauk społecznych, a szczególnie nawiązuje do postaci ks. profesora Józefa Majki, który był inicjatorem badań socjologicznych nad religijnością w Polsce prowadzonych przez ośrodki kościelne oraz niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie socjologii religii i katolickiej nauki społecznej.

Mając na uwadze historię Wrocławia, Obserwatorium Społeczne służy idei pojednania nie przez niwelowanie istniejących różnic, ale poprzez dialog religii, kultur, narodów i grup społecznych.

Naukowcy, eksperci, analitycy, twórcy oraz publicyści skupieni wokół Obserwatorium Społecznego zamierzają inicjować i współtworzyć debatę publiczną. Poprzez współpracę z innymi ośrodkami Obserwatorium Społeczne chce budować pomosty międzyśrodowiskowe i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia publicznego.


źródło: http://www.obserwatoriumspoleczne.pl/?page_id=44

logo_Ośrodek Pamięć i Przyszłość_RGB
chz

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Historia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to opowieść o pasji, zaangażowaniu i determinacji. Zaczyna się w 2007 roku kiedy został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od początku 2009 roku Ośrodek funkcjonował jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. 21 marca 2016 roku umowę ws. współprowadzenia wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Aby ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego od temtego czasu wysłuchujemy i spisujemy opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Te niecodzienne i niezwykle cenne relacje stają się podstawą do atrakcyjnego, zgodnego z prawdą historyczną opowiadania historii najnowszej.


Takie są początki Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – miejsca, w którym dokumentowana i popularyzowana jest wiedza o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska


źródło: https://www.zajezdnia.org/o-osrodku

herb_diecezji

Archidiecezja Wrocławska

Archidiecezja wrocławska leży w południowo-zachodniej części Polski. Graniczy z Archidiecezją Poznańską i diecezjami: kaliską, opolską, legnicką i świdnicką. Terytorialnie podzielona jest na 33 dekanaty i 299 parafii (w tym: 262 diecezjalne, 35 zakonnych i 2 cywilno-wojskowe). Na czele Archidiecezji stoi Ks. Abp Józef Kupny - Arcybiskup, Metropolita Wrocławski. Wspomagają go Wikariusze Generalni: O. Bp Jacek Kiciński Ks. Adam Łuźniak i Senior: Ks. Abp Marian Gołębiewski.

Na terenie Archidiecezji znajduje się 19 zgromadzeń zakonnych męskich w 42 domach zakonnych, 25 zgromadzeń zakonnych żeńskich w 58 domach zakonnych oraz 3 klasztory klauzurowe. Archidiecezja posiada 487 kościołów (w tym: 299 parafialnych, 155 filialnych, 28 pomocniczych, 4 rektoralne i 1 klasztorny), 284 kaplice. Patronka Śląska - św. JADWIGA z TRZEBNICY, patron Archidiecezji Wrocławskiej - św. JAN CHRZCICIEL, patron Miasta Wrocławia bł. CZESŁAW.


Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu udostępnia dla celów naukowych dokumenty z lat 1155-1945, księgi i akta biskupów wrocławskich, kapituł katedralnej i kolegiackich, akta parafialne i księgi metrykalne. Pod zarządem Archiwum znajduje się także oddział rękopisów, inkunabułów i starodruków Biblioteki Kapitulnej. W zbiorach tych jest m.in. niezwykle cenny zabytek z XIII w. - cysterski rękopis Księgi Henrykowskiej.

Muzeum Archidiecezjalne utworzone w 1903 r. mieści bogate zbiory śląskiej sztuki sakralnej XIII-XVIII w. z zakresu rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego, szat liturgicznych oraz numizmatyki i medalierstwa.


źródło: https://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14

logo_wroclawia

Miasto Wrocław