Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, zgodnie z Art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest XXX ul. XXX, XX-XXX Wrocław, NIP XX069999

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit.

a) na podstawie zgody (kiedy wyrażana jest zgoda na kontakt z naszej strony, a dane (imię, mail) pozostawione poprzez formularz kontaktowy na Witrynie),

b) niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi,

c) niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Administratora,

d) niezbędne do ochrony Państwa interesów,

f) niezbędne do ochrony interesów Administratora.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.

Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.Słownik

Rozporządzenie (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Serwis/Witryna - domena e-archiwum.wroclaw.pl.

Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji oraz do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej,

Dane Osobowe - informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby, której dotyczą,

Umowa/Usługa - umowa o świadczenie usług zawierana przez Usługobiorcę z Usługodawcą,

Użytkownik - osoba fizyczna będąca odbiorcą Witryny lub/i usługobiorca,

Usługodawca

Administrator Danych - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami

(w rozumieniu art. 26 RODO) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Procesor/Przedmiot przetwarzający - podmiot, któremu Administrator powierzy przetwarzanie danych.